spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Mieszkanie kupi? "Na Wczoraj" Drukuj E-mail

 

Mieszkanie kupi? od zaraz - "Na wczoraj"

Klamka zapad?a. Wiemy ju?, ?e chcemy kupi? mieszkanie. Wiemy, ?e znajdziemy na nie pieni?dze. Ale jak zabra? si? do poszukiwa? naszego jedynego miejsca na Ziemi? Kto nam w tym mo?e pomóc i na co zwraca? uwag? podczas przegl?dania przeró?nych ofert?

Zacznijmy od uruchomienia wyobra?ni.
W jakim mieszkaniu chcieliby?my uwi? sobie gniazdko? Jaka to ma by? okolica? Jaki widok z okna, jacy s?siedzi? Czy lubimy przytulne, ma?e wn?trza, czy mo?e cierpimy na klaustrofobi? i tylko du?e przestrzenie zaspokoj? nasze oczekiwania? A mo?e nie do ko?ca wiemy, czego chcemy i przed okre?leniem wizji w?asnego „M”, woleliby?my obejrze? ró?ne mo?liwe warianty?

Agencja na pomoc
Je?li nie do ko?ca potrafimy okre?li? czego oczekujemy, wybór w?a?ciwej oferty mo?e sta? si? nie lada wyzwaniem. Nawet je?eli zdecydujemy si? na pomoc wybranej agencji nieruchomo?ci, musimy zachowa? szczególn? ostro?no??.

Je?li nasze cele s? niejasne, ?atwo jest wpa?? w pu?apk? promocyjnej machiny – twierdzi Pawe? Fortuna, psycholog i ekspert Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Szybko na swoim” - Oferty s? konstruowane w taki sposób, by maksymalizowa? prawdopodobie?stwo pozyskania klienta. S? pisane j?zykiem korzy?ci, eksponuj? przede wszystkim udogodnienia przyci?gaj?ce uwag? i ogólnie same zalety danego mieszkania.

Polskie agencje nieruchomo?ci wci?? ucz? si? trudnej sztuki zapewnienia swoim klientom wysokiego standardu us?ug. Umowy s? cz?sto podpisywane w nieodpowiednich warunkach, co uniemo?liwia drugiej stronie nale?yte zapoznanie si? z ich warunkami. Zdarzaj? si? agenci, którzy przyje?d?aj? na spotkanie nieprzygotowani, a s? i tacy, którzy nie dotrzymuj? obietnic. Niestety nadal pokutuje stereotyp agenta, którego nadrz?dnym celem staje si? dopilnowanie, aby klient zap?aci? prowizj?.

Tymczasem od dobrego agenta nieruchomo?ci mo?emy wymaga? nie tylko dostarczenia adresu lokalu na sprzeda?, ale tak?e profesjonalnego doradztwa przy zakupie.

Agent powinien na przyk?ad poinformowa? nas o tym, czy proponowana cena nieruchomo?ci nie jest za wysoka – przypomina Marta Kosi?ska, wspó?pracuj?ca na co dzie? z agencjami jako wspó?w?a?cicielka firmy Szybko.pl., pomys?odawcy kampanii „Szybko na swoim” – Poza tym w dobrej agencji mo?emy liczy? na zbadanie stanu prawnego nieruchomo?ci, a nawet na po?rednictwo
w negocjacji ceny.

Aby nie da? si? wyprowadzi? w przys?owiowe pole, musimy przede wszystkim dowiedzie? si?, czy wybrany przez nas agent ma licencj?. Jej numer powinien znale?? si? w umowie, któr? podpisujemy z agencj?. Poza tym ka?dy po?rednik musi by? ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej.

Umowa precyzuje czego oczekujemy od po?rednika – wyja?nia Marta Kosi?ska – Agencja ma dla nas szuka? mieszkania dopóty, dopóki nie wybierzemy której? z ofert. Agent powinien sprawdzi?, czy lokal rzeczywi?cie nale?y do sprzedaj?cego, czy nie jest zad?u?ony. W przypadku dzia?ki budowlanej powinien te? dostarczy? dokumenty geodezyjne i za?wiadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego.

Mo?emy te? oczekiwa? pomocy przy za?atwianiu formalno?ci w s?dzie i u notariusza. A je?li agencja nie wywi?zuje si? z obowi?zków, mamy prawo wyst?pi? o odszkodowanie. Sami te? oceniamy prac? naszego agenta, negocjuj?c stawk? prowizji za wykonan? prac?. Stawka ta waha si? aktualnie
w granicach od 2,5 % do 3% warto?ci transakcji, ale cz?sto udaje si? znacznie j? obni?y?.

Ka?dy z nas ma prawo negocjowa? ka?dy zapis oferty. Na wolnym rynku jest to przywilej, z którego warto korzysta? – przypomina Pawe? Fortuna - Negocjacjom mo?e podlega? ka?dy zapis umowy. Nie tylko ten dotycz?cy konkretnych warto?ci (np. prowizja), ale równie? inny, ustalaj?cy zasady wspó?pracy.

Zdaniem eksperta kampanii „Szybko na swoim” rezygnacja z negocjacji to ustawienie si? w roli biernego petenta, a nie kooperuj?cego partnera.

Pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj – zach?ca Fortuna - W trakcie negocjacji pami?taj przede wszystkim o  kilku wa?nych kwestiach. Czy to jest negocjowana oferta? Je?li tak to w jakich obszarach
i w jakim zakresie? Jest to trudne pytanie dla oferenta, nale?y si? wi?c równie? liczy?
z odpowiedzi? NIE. W takiej sytuacji czas zada? drugie podstawowe pytanie negocjatora - „dlaczego?”. Masz prawo wiedzie? dlaczego s? takie, a nie inne zapisy, kto jest w?adny by je zmienia?, je?li oferenta obowi?zuj? procedury, to w jakich warunkach s? one modyfikowalne. Nie obawiaj si? tego, ?e zostaniesz oceniony jako natr?t – w ko?cu chodzi o twoje w?asne mieszkanie
i o twoje pieni?dze.

W cztery oczy

Taniej kupimy mieszkanie, dzia?aj?c na w?asn? r?k?. I tutaj mo?emy zastosowa? techniki negocjacyjne, rozmawiaj?c ju? bezpo?rednio ze sprzedaj?cym. W takim jednak przypadku ?atwiej nam b?dzie, je?li ju? na wst?pie okre?limy, co powinno znale?? si? w naszym wymarzonym gniazdku.

W przypadku takich zakupów jak mieszkanie ka?dy mo?e sobie zrobi? tabel?, w której wpisze cechy mieszkania, odpowiadaj?ce aktualnym wymaganiom – radzi psycholog kampanii „Szybko na swoim” - Cechom tym mo?na równie? przypisa? stopie? wagi. Na przyk?ad, dla jednej osoby lokalizacja
w centrum mo?e mie? wag? 10 (bardzo du??), a dla kogo? innego 5 (umiarkowan?). Taka tabela mo?e nie tylko s?u?y? jako rzeczowy wyci?g z analizowanych ofert, ale przede wszystkim pomóc je porówna? i wybra? najciekawsze do dalszych decyzji.

Bez pomocy agencji nie b?dziemy ju? mie? dost?pu do du?ej bazy ofert. Nie b?dziemy te? mogli czerpa? z zasobów wiedzy ekspertów rynku nieruchomo?ci. Jako laicy w tej dziedzinie powinni?my si? zatem szybko dokszta?ci?, surfuj?c na przyk?ad po internecie, czy przegl?daj?c fachw? pras?. Mo?emy te? popyta? znajomych, czy nie wiedz? o jakim? mieszkaniu na sprzeda?.

W portalach internetowych znajadziemy nie tylko wiele aktualnych og?osze?, ale te? porady odno?nie tego, co robi?, by nie wpa?? w pu?apki. czyhaj?ce na kupuj?cych swoje pierwsze lokum.

Aby doprecyzowa? nasze oczekiwania, a tak?e trafi? na interesuj?c? ofert? warto zajrze? pod co najmniej dwa adresy – twierdzi Marta Kosi?sa, kspert ds. nieruchomo?ci kampanii „Szybko na swoim” – Oferty z rynku pierwotnego znajdziemy na www.tabelaofert.pl, a z rynku wtórnego, m.in. na www.szybko.pl.

Nale?y jednak sprawdzi? czy serwis posiada aktualne oferty a nie kierowa? si? jedynie liczb? ofert podan? przez serwis jako aktualne.

Portal www.szybko.pl nie wy?wietla ofert starszych ni? 21 dni – u?ci?la Kosi?ska, wspó?tworz?ca ten serwis - Je?li og?oszenie po 21 dniach jest nadal aktualne, oferent musi to potwierdzi?,
w przeciwnym razie jest ono usuwane z serwisu.

Szybko.pl to najwi?kszy, darmowy portal, zawieraj?cy du?o ofert bezpo?rednich, zwyci?zca nagrody Webstera (nagroda Internautów).

Je?li szukamy mieszkania na rynku pierwotnym, warto jest obejrze? serwisy deweloperów, skontaktowa? si? z nimi telefonicznie lub osobi?cie odwiedzi? biura. Deweloperzy cz?sto nie nad??aj? z aktualizowaniem informacji na swoich stronach www.

Zarówno nowych jak i u?ywanych mieszka? mo?emy te?  poszuka? na targach mieszkaniowych.

Pierwsze wra?enie

Kiedy ju? wybierzemy jakie? oferty, przychodzi czas na porównanie obiecuj?cych opisów mieszka? z ich stanem rzeczywstym.

Wa?ne jest pierwsze wra?eniei ?wiadomo?? wymaga? stawianych potencjalnemu mieszkaniu – podkre?la Wojciech Neubart, architekt miesi?cznika „Moje Mieszkanie” – Zwró?my uwag? na usytuowanie bloku, wygod? dojazdu samochodem, odleg?o?? od przystanków komunikacji miejskiej. Sprawd?my czy w pobli?u nie ma warsztatów, dymi?cej kot?owni lub zajezdni autobusowej. M?cz?ce s? te? zaplecza sklepów, czy boiska szkolne. Je?eli w pobli?u s? puste przestrzenie warto sprawdzi? w Urz?dzie Dzielnicowym jakie s? plany inwestycyjne zwi?zane z tymi terenami.
W przypadku mieszka? na ni?szych kondygnacjach wa?ne staj? si? te? takie aspekty jak  umiejscowienie ?mietnika czy o?wietlona droga do przystanku,.

Porady te dotycz? oczywi?cie osób, kupuj?cych mieszkania na rynku wtórnym. Plusem takiego rozwi?zania jest niew?tpliwie brak ogranicze? co do lokalizacji oraz fakt, i? mieszkanie dost?pne jest w?a?ciwie „od zaraz”. Takie mieszkania cz?sto jednak wymagaj? generalnego remontu, nie ma tam równie? zbyt wielkiego pola do popisu je?li chodzi o aran?acj? przestrzeni. Mieszkania z rynku wtórnego ró?ni? si? standardem budowy, dlatego w momencie ogl?dania interesuj?cych nas lokali, trzeba wykaza? si? szczególn? ostro?no?ci?.

W samym mieszkaniu zwró?my uwag? na ?ciany, sufit i pod?og? – radzi Wojciech Neubart – Trzeba bowiem sprawdzi?, czy nie ma wilgoci i grzyba. Wa?ne staje si? zatem nie tylko to, co wida? go?ym okiem, ale te? to, co jest pod tapetami, wyk?adzin? pod?ogow? lub PCV. Warto te? sprawdzi?, czy dro?na jest wentylacja (zw?aszcza przy kuchence i piecyku gazowym w ?azience). Je?eli za? przewidujemy wyburzenia i budowanie nowych ?cian, nale?y sprawdzi? realno?? wprowadzenia tych zmian (zgoda administracji, opinia konstruktora lub projektanta).

Wa?ne s? równie? takie detale jak stan okien, instalacji wodno-kanalizacyjnej i przydzia? mocy dla danego mieszkania. Im wi?cej szczegó?ów sprawdzimy przed zakupem wymarzonego gniazdka, tym mniej b?dziemy zaskoczeni zmianami, jakich musimy dokona?, i co za tym idzie, wydatkami na nie...

Je?eli natomiast interesuje nas mieszkanie z rynku pierwotnego, to istotne tu staje si? przejrzenie ksi?gi wieczystej inwestycji oraz sprawdzenie w Krajowym Rejestrze S?dowym, czy firma deweloperska posiada wymagane pozwolenia na budow? mieszka?. W przypadku budynków, które dopiero powstaj?, warto zwróci? uwag? na planowany rozk?ad pomieszcze?, stan drogi dojazdowej oraz na to, co b?dzie znajdowa? si? w okolicy naszego nowego domu.

Jest wiele plusów kupowania mieszka? na rynku pierwotnym – twierdzi Marta Kosi?ska, ekspert kampanii „Szybko na swoim” – Teoretycznie dost?pny jest ka?dy metra?, a nowoczesny standard budowy jest o niebo lepszy od tego z czasów minionych. Trzeba jednak czeka? ?rednio dwa lata na odbiór kluczy i niestety nie zawsze wiemy, jaki charakter b?dzie mia?a okolica za kilka lat.

Poszukiwanie mieszkania jest samo w sobie do?? karko?omnym zadaniem, dodatkowo popyt znacznie przewy?sza poda?, co jeszcze utrudnia znalezienie wymarzonego lokum. Paradoksalnie jednak  wysuszony pod wzgl?dem poda?owym rynek mo?e zosta? najlepszym i najszybszym weryfikatorem naszych oczekiwa?. Mieszka? brakuje i cz?sto nie ma czasu, ?eby, kolokwialnie mówi?c, „wybrzydza?” podczas poszukiwa?. Co wi?cej, cz?sto musimy nauczy? si? elastyczno?ci
i skorygowa? nasze wymagania po to, aby w ogóle co? kupi?.  Przy dobrej organizacji i pewnego rodzaju dyscyplinie, któr? sobie narzucimy, proces szukania mieszkania nie musi wi?c wcale trwa? zbyt d?ugo... W ko?cu trzeba b?dzie co? wybra?...

www.szybko.pl/17.01.2007, godz. 10:31

< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB