spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Rynek Mieszka? w 2007 roku... Drukuj E-mail

 

Co b?dzie sie dzia?o na rynku mieszka? w 2007 roku?

Analitycy przewiduj? mniejszy aczkolwiek dalszy wzrost cen. Niewielkim pocieszeniem dla kupuj?cych mo?e byc fakt ?e ceny nie powinny wzrosn?? w tym roku a? tak drastycznie jak w ubieg?ym. Szacuje sie wzrost ceny merta powierzchni na poziomie maksymalnie 10%.


Rok 2006 by? zaskakuj?cy przede wszystkim na skutek bardzo dynamicznego wzrost cen.

Obecny nie przyniesie ju? takich niespodzianek. Po prostu nale?y si? spodziewa? kontynuacji trendu wzrostowego. Ceny b?d? ros?y nadal, poniewa? nie nast?pi?y, ani nie s? przewidywane ?adne radykalne zmiany legislacyjne czy te? gospodarcze. W 2007 prognozuje si? wzrost gospodarczy na poziomie porównywalnym do zesz?ego roku, czyli 5,2-5,5%, przewidywany jest nieznaczny, ale jednak spadek bezrobocia. Kredyty hipoteczne nie powinny znacz?co zdro?e? i przede wszystkim nie mo?emy liczy? na zwi?kszenie liczby budowanych mieszka?!

Nawet je?li firmy budowlane zechc? budowa? wi?cej, z powodu specyfiki bran?y budowlanej, zwi?kszenie poda?y jest odroczone w czasie. Dodatkowo, jak powszechnie wiadomo, istniej? powa?ne bariery w postaci braku planów zagospodarownania przestrzennego, które skutecznie blokuj? i wyd?u?aj? czas realizacji nowych inwestycji. Na rynku wtórnym w 2007 roku mog? pojawi? si? mieszkania, kupione w latach ubieg?ych w celach spekulacyjnych. B?dzie to jednak nast?powa?o stopniowo (wi?kszo?? sprzedaj?cych b?dzie chcia?a unikn?? p?acenia podatków). Poda? nie zwi?kszy si? tak znacz?co, aby mog?a nast?pi? korekta cen.

Co przemawia za trendem wzrostowym?

Inne argumenty przemawiaj?ce za dalszym wzrostem cen? Niew?tpliwie nadal b?d? inwestowa? w Polsce firmy i prywatni inwestorzy z Unii Europejskiej. Mimo znacznego wzrostu cen jeste?my nadal rynkiem atrakcyjnym. Mieszkanie w Warszawie jest oko?o 3 razy ta?sze ni? w Dublinie i 7 razy ta?sze ni? w Londynie. Oczywi?cie nasza si?a nabywacza jest ni?sza ni? Irlandczyków czy Brytyjczyków, ale nawet  uwzgl?dniaj?c t? ró?nic? pozostaje  jeszcze spore pole do wzrostu cen nieruchomo?ci. Co wi?cej Polacy zarabiaj?cy w Unii zechc? zainwestowa? pieni?dze w mieszkania w kraju, tym bardziej i? cz?sto zakup mieszkania jest g?ównym motywem wyjazdu.

Poza tym, je?eli chcemy prognozowa? bazuj?c na historii innych rynków nieruchomo?ci, wydaje si?, i? w?a?ciwym jest porównywanie Polski do którego? z rynków Unii Europejskiej. Oczywi?cie nie jest mo?liwe znalezienie idealnego odpowiednika, ale liczba ludno?ci, poziom rozwoju gospodarczego i mo?liwo?ci, które stoj? przed Polsk? w zwi?zku z cz?onkostwem w Unii Europejskiej, sk?aniaj? do porównania Polski na przyk?ad z Hiszpani?. W Hiszpanii ceny rosn? od 15 lat. Jest to trend stabilny i d?ugotrwa?y i mimo i? w tym okresie Hiszpania przechodzi?a wiele przemian gospodarczych i boryka?a si? z podobnymi problemami jak Polska (bezrobocie, konieczno?? restrykcyjnej polityki pieni??nej w zwi?zku z wysok? inflacj?) trwa on nieprzerwanie.

Tendencje na rynku nieruchomo?ci w 2007 roku

Ju? w 2006 roku, ale tak?e w najbli?szych latach mieli?my i b?dziemy mieli do czynienia z kilkoma zjawiskami na rynku nieruchomo?ci, które s? nast?pstwem rosn?cych cen. Po pierwsze nast?puje przeniesienie popytu z dzielnic centralnych do peryferyjnych i podmiejskich, gdzie ceny s? ni?sze. Zjawisko to b?dzie si? nasila?, je?li w du?ych miastach pojawi? si? sprawne rozwi?zania komunikacyjne (obwodnice, autostrady, kolej podmiejska).

Po drugie ze wzgl?du na to, ?e koszt budowy metra kwadratowego domu jednorodzinnego zarówno w systemie gospodarczym, ale tak?e przez  firmy budowlane, jest ni?szy ni? koszt zakupu metra mieszkania, cz??? nabywców zdecyduje si? na budow? lub zakup domu pod miastem. Dodatkowym argumentem „za” b?dzie mo?liwo?? uzyskania na ten cel kredytu z dop?at? do odsetek. Skutkiem tego b?dzie niew?tpliwie wzrost cen dzia?ek budowlanych.

Trzecie zjawisko to mo?liwa zmiana preferencji kupuj?cych. Obecnie najbardziej poszukiwane s? mieszkania dwupokojowe. Wynika to oczywiscie z faktu, i? chcemy mieszka? mo?liwie wygodnie. Jednak równie dobrze determinant? tego wyboru mo?e by? fakt, i? zdolno?? kredytowa przeci?tnie zarabiaj?cego Polaka pozwala na zakup dwóch pokoi. Jako ?e ceny wzros?y znacz?co w stosunku do zmiany zdolno?ci kredytowej, bardzo prawdopodobne jest, ?e cz??? kupuj?cych b?dzie musia?a zdecydowa? si? na kawalerki i w ten sposób popyt na nie wzro?nie.

Prognozy na rok 2007 rok dla Warszawy, Krakowa, Wroc?awia, Gda?ska i Poznania

W najdro?szych obecnie miastach, czyli w Warszawie i Krakowie, gdzie ?rednie ceny na rynku wtórnym wynosz? odpowiednio 7 903 i 7 172, w 2007 roku mo?na si? spodziewa? kwartalnych wzrostów na poziomie 5 do 10%. Po roku zaowocuje to cenami nawet  powy?ej 11 000 za metr kwadratowy. S? to bardzo du?e sumy, ale jeszcze wi?kszej dynamiki zmian cen mo?emy si? spodziewa? w miastach, gdzie w chwili obecnej mieszkania s? stosunkowo "tanie", czyli w Poznaniu (XII 2006 – 4783 z?ote za metr), ?odzi (3322 z?ote), Katowicach (XII 2006 – 2911 z?otych), Gdyni (5307 z?otych). Tempo wzrostu mo?e by? bardzo szybkie je?li na dobr? sytuacj? makroekonomicz?, z któr? mamy do czynienia w skali kraju, na?o?y si? dynamiczny rozwój regionu. ?wietnym przyk?adem takiego rozwoju sytuacji jest Wroc?aw.

Warszawa
PROGNOZA NA I KWARTA? 2007
szacowana zmiana + 5%
szacowana cena na koniec I kwarta?u 8 265pln za metr mieszkania.

Kraków
PROGNOZA NA I KWARTA? 2007
zmiana + 9%
szacowana cena na koniec I kwarta?u 7 843pln

Wroc?aw
PROGNOZA NA I KWARTA? 2007
zmiana + 4%
szacowana cena na koniec I kwarta?u 6 54pln

Gda?sk
PROGNOZA NA I KWARTA? 2007
zmiana +  8%
szacowana cena na koniec I kwarta?u 5 79pln


Marta Kosinska, ekspert portalu nieruchomo?ci.pl

< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB