spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Jak uzyska? kredyt na mieszkanie z dop?at? od pa?stwa? Drukuj E-mail

 

Jak uzyska? kredyt na mieszkanie z dop?at? od pa?stwa?

Wnioski o preferencyjne kredyty hipoteczne mo?na sk?ada? ju? od trzech tygodni. Kredytobiorcy wci?? maj? k?opoty z interpretacj? nowych przepisów. Od dzisiaj wnioski o kredyt z dop?at? przyjmuje - oprócz PKO BP - tak?e wi?kszo?? SKOK-ów.
 

Sporo osób zamierza skorzysta? z rz?dowego programu Rodzina na swoim, jednak nie ka?dy potrafi prze?o?y? ustawowe warunki korzystania z dop?at do kredytów na w?asn? sytuacj?. W banku PKO BP, który dotychczas jako jedyny przyjmowa? wnioski kredytowe (od dzisiaj wnioski przyjmuje równie? 46 z 70 spó?dzielczych kas oszcz?dno?ciowo-kredytowych), takich wniosków z?o?ono ju? 200. Problemy z okre?laniem ceny i powierzchni u?ytkowej mieszka?, przeznaczenia kredytu, podwy?szeniem jego kwoty czy mo?liwo?? nabycia innej nieruchomo?ci po zawarciu umowy kredytowej - to tylko niektóre pytania zwi?zane z korzystaniem z preferencyjnych kredytów hipotecznych.

1. Czy b?d? musia? zwróci? dop?aty?

Z?o?yli?my z ?on? w PKO BP wniosek o kredyt hipoteczny z dop?atami - nie mamy w?asnego mieszkania, mieszkamy u moich rodziców. Tydzie? pó?niej dowiedzia?em si?, ?e moja ciotka zamierza przepisa? na mnie swój dom. Czy je?li nab?d? w?asno?? domu, po podpisaniu umowy kredytowej b?d? musia? zwróci? dop?aty?

Nie Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w?asnego mieszkania stanowi, ?e ?adna z osób ubiegaj?cych si? o preferencyjny kredyt nie mo?e by? w dniu podpisania umowy w?a?cicielem, wspó?w?a?cicielem lub najemc? mieszkania, a tak?e posiada? spó?dzielczego (w?asno?ciowego lub lokatorskiego) prawa do lokalu. Warto zauwa?y?, ?e ustawa wskazuje, ?e sytuacja mieszkaniowa kredytobiorcy oceniana jest w dniu zawarcia umowy kredytu. Skoro ustawodawca nie okre?li? wyra?nie zakazu nabywania nieruchomo?ci po dniu podpisania umowy kredytowej, nale?y przyj??, ?e nabycie innych mieszka? po tej dacie jest mo?liwe. Nie mo?e wi?c powodowa? konieczno?ci zwrotu dop?at do odsetek. Warto zauwa?y?, ?e spora cz??? nieruchomo?ci jest nabywana w drodze spadkobrania. Zdaniem Ministerstwa Budownictwa, celem ustawodawcy nie mo?e by? zmuszanie kredytobiorcy do odrzucenia spadku.

2. Czy cena obejmuje grunt?

Zamierzam kupi? mieszkanie od dewelopera. Na cen? wskazan? w umowie sk?ada si? nie tylko cena lokalu, ale równie? m.in. udzia? w gruncie. Czy w takim przypadku cena gruntu zostanie wliczona w cen? zakupu mieszkania, która jest brana pod uwag? przy udzielaniu preferencyjnego kredytu?

Tak Udzia? w nieruchomo?ci wspólnej (stanowi j? nie tylko grunt, ale równie? cz??ci budynku i urz?dzenia s?u??ce do wspólnego u?ytku mieszka?ców) nale?y wliczy? w cen? mieszkania, niezale?nie od tego, czy jego cena zosta?a osobno wyodr?bniona w umowie czy nie. W przypadku lokali stanowi?cych tzw. odr?bn? w?asno?? nie mo?na kupi? mieszkania bez udzia?u w gruncie. Zakup gruntu stanowi wi?c integraln? cz??? transakcji, dlatego cen? udzia?u w nieruchomo?ci wspólnej nale?y wlicza? do ceny mieszkania. Podobnie rzecz si? ma z przy??czaniem mediów niezb?dnych do normalnego funkcjonowania mieszkania (takich jak np. gaz i pr?d), je?li ich cena zosta?a osobno wyszczególniona.

3. Czy gara? wlicza? do powierzchni?

Zamierzam zaci?gn?? preferencyjny kredyt na mieszkanie, wraz z którym kupuj? gara? i piwnic?. Czy te pomieszczenia wlicza si? do powierzchni u?ytkowej mieszkania?

Nie Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w?asnego mieszkania reguluje zasady dop?at do kredytów udzielonych na zakup lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Nie zawiera ona definicji takiego lokalu i domu, odsy?aj?c odpowiednio do ustawy o w?asno?ci lokali i do prawa budowlanego. Zgodnie z ustaw? o w?asno?ci lokali, lokalem mieszkalnym jest mieszkanie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. W sk?ad lokalu mieszkalnego nie wchodz?, osobno zdefiniowane w ustawie, pomieszczenia przynale?ne, do których zalicza si? m.in.: gara?e, piwnice, komórki czy strychy. Powierzchni gara?u i piwnicy nie mo?na wi?c wlicza? do powierzchni mieszkania.

4. Czy mo?na zwi?kszy? kredyt?

Z?o?y?em wniosek o kredyt na podstawie przedwst?pnej umowy zawartej z deweloperem. Ostatnio deweloper poinformowa? mnie, ?e mieszkanie b?dzie dro?sze o 10 tys. z?. Czy w zwi?zku z tym mog? zwróci? si? do banku o zwi?kszenie kwoty kredytu o t?, niezale?n? ode mnie, dop?at??

Tak Ustawa nie reguluje kwestii zwi?kszenia kwoty kredytu na skutek wzrostu ceny mieszkania. Wskazuje jedynie, ?e kwota kredytu mo?e obejmowa? nie tylko 100 proc. ceny mieszkania lub domu, ale zosta? powi?kszona o p?atne z góry prowizje i op?aty oraz jednorazowe sk?adki ubezpieczenia kredytu (równie? p?atne z góry). Zgodnie z interpretacj? Ministerstwa Budownictwa, zwi?kszenie kwoty kredytu z powodu niedoszacowania kosztów inwestycji mo?e by? dopuszczalne jedynie wówczas, gdy wynika wy??cznie ze zmiany ostatecznych kosztów przedsi?wzi?cia. Ponadto dotyczy to tylko takich inwestycji, w których jedyn? podstaw? okre?lenia ich ceny jest kosztorys inwestorski lub odpowiednia umowa zobowi?zuj?ca (czyli np. przedwst?pna umowa kupna mieszkania). Podwy?szenie kwoty kredytu nie mog?oby wi?c dotyczy? zakupu mieszkania dokonanego na podstawie umowy ostatecznej - np. zawartej w formie aktu notarialnego.

5. Czy mog? kupi? do spó?ki z bratem?

Ja i mój brat postanowili?my razem zaci?gn?? kredyt na wspólne lokum w Warszawie. Czy mo?emy skorzysta? z dop?at do odsetek?

Nie W ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w?asnego mieszkania wyra?nie wskazano, kto mo?e by? stron? umowy kredytowej, aby skorzysta? z preferencyjnego kredytu. S? to osoby samotnie wychowuj?ce przynajmniej jedno dziecko (ma?oletnie, ucz?ce si? lub takie, na które rodzic pobiera zasi?ek piel?gnacyjny) oraz ma??e?stwa. Tak wi?c mo?liwo?? zaci?gni?cia preferencyjnego kredytu nie dotyczy sytuacji, gdy mieszkanie kupuje wspólnie rodze?stwo albo np. ma??e?stwo wspólnie z rodzicami.

6. Czy mo?na finansowa? cz??? budowy?

Rok temu rozpocz??em budow? domu jednorodzinnego o powierzchni 125 mkw. Inwestycj? realizowa?em z w?asnych ?rodków, ale nie sta? mnie by?o na jej zako?czenie. Stan zaawansowania budowy wynosi obecnie ok. 50 proc. Czy mog? otrzyma? preferencyjny kredyt na uko?czenie domu?

Tak Preferencyjny kredyt mo?e zosta? przeznaczony na doko?czenie budowy domu jednorodzinnego. Powierzchnia domu jest liczona na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, natomiast koszty budowy - na podstawie kosztorysu prac. Warto dok?adnie sprawdzi?, czy spe?nione s? równie? inne warunki ustawowe uzasadniaj?ce skorzystanie z dop?at - m.in. cena mkw. mieszkania. W momencie zawierania umowy kredytowej nie mo?na by? równie? w?a?cicielem, wspó?w?a?cicielem ani najemc? innego mieszkania (z najmu mo?na zrezygnowa? w ci?gu sze?ciu miesi?cy).

7. Czy poprawi? zdolno?? kredytow??

Chcia?bym ubiega? si? o kredyt hipoteczny z dop?atami, ale mam nisk? zdolno?? kredytow?. Czy bank we?mie pod uwag? fakt, ?e pa?stwo zap?aci za mnie po?ow? odsetek?

Nie Ubieganie si? o preferencyjny kredyt nie oznacza poprawienia poziomu zdolno?ci kredytowej osób, które b?d? zainteresowane skorzystaniem z takich kredytów. Banki b?d? bada?y zdolno?? kredytow? potencjalnych kredytobiorców tak samo, jak w przypadku innych kredytów. Nale?y wi?c liczy? si? z dok?adnym przeanalizowaniem sytuacji finansowej klienta (sprawdzenie wysoko?ci zarobków, innych zobowi?za? i kredytów), potwierdzeniem zatrudnienia. Tak samo jak przy innych kredytach banki mog? ??da? dodatkowych zabezpiecze? i ubezpiecze? (np. zwi?zanych ze zbyt niskim wk?adem w?asnym). Podobnie - uzale?nia? wyp?at? kredytu od post?pu prac budowlanych.

8. Czy wska?niki s? takie same?

Jestem zainteresowany kupnem mieszkania w Szczecinie lub Gda?sku. Nie rozumiem, dlaczego cena mieszkania, która uprawnia mnie do skorzystania z dop?at, wynosi dla Gda?ska 2627 z? za mkw., a dla Szczecina 2715 z?. Czy ta cena nie powinna by? jednakowa?

Nie Aby skorzysta? z preferencyjnych kredytów, cena mkw. domu lub mieszkania nie mo?e przekracza? wska?nika przeliczeniowego warto?ci odtworzeniowej 1 mkw. Takie wska?niki nie s? jednakowe dla ca?ej Polski - s? og?aszane osobno dla ka?dego województwa, dwa razy do roku. Poza tym, wska?nik nie jest identyczny na terenie województwa - osobno podaje si? go dla miasta wojewódzkiego, a osobno dla pozosta?ych miejscowo?ci. Dlatego w?a?nie wska?nik dla Szczecina ró?ni si? od tego dla Gda?ska (patrz mapka). Z powodu wy?szych wska?ników dla miast wojewódzkich, dop?at? do kredytu b?dzie ?atwiej otrzyma? w ma?ych miejscowo?ciach.

9. Czy liczy si? powierzchnia u?ytkowa?

Mam ju? zatwierdzony projekt budowy domu jednorodzinnego o powierzchni ca?kowitej 147 mkw. Czy to prawda, ?e mimo przekroczenia ustawowego limitu o 7 mkw. mog? mie? szans? na dop?at??

Tak Preferencyjne kredyty dotycz? wprawdzie takich domów, których powierzchnia nie przekracza 140 mkw. (w przypadku mieszka? - 75 mkw.), jednak chodzi tu o powierzchni? u?ytkow?. Mo?e wi?c okaza? si?, ?e mimo i? ca?kowita powierzchnia domu jest wi?ksza ni? 140 mkw., to jednak powierzchnia u?ytkowa mie?ci si? w tym limicie. Warto pami?ta?, ?e bank przyjmie za w?a?ciw? tak? warto?? powierzchni u?ytkowej, jaka zosta?a wskazana w akcie notarialnym lub, je?li jeszcze trwa budowa - w odpowiedniej umowie zobowi?zuj?cej (np. przedwst?pnej umowie kupna domu). W przypadku osób, które buduj? dom w?asnym sumptem, powierzchnia domu b?dzie liczona na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Ewa Usowicz (Gazeta Prawna/20.02.2007, godz. 05:00)

< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB