spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kredytobiorcy ju? wiedz?, gdzie s? luki w ustawie o kredytach z dop?atami !!! Drukuj E-mail

 

Kredytobiorcy ju? wiedz?, gdzie s? luki w ustawie o kredytach z dop?atami !!!

B?d? próby wy?udzenia dop?at do odsetek od preferencyjnych kredytów hipotecznych. Na rynku wtórnym cz??? pieni?dzy za transakcje kupna-sprzeda?y mieszka? b?dzie p?acona pod sto?em. Banki nie s? w stanie zweryfikowa? o?wiadcze? sk?adanych przez klientów ubiegaj?cych si? o dop?aty.
 

Od miesi?ca mo?na sk?ada? wnioski o preferencyjne kredyty mieszkaniowe w PKO BP, od tygodnia w wi?kszo?ci SKOK- ów.

- Rz?dowy Program Rodzina na Swoim budzi wiele emocji w?ród potencjalnych beneficjentów - mówi Piotr Stal?ga z Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest g?ównym dysponentem dop?at.

Problem w tym, ?e zarówno z pyta? kierowanych do redakcji, jak i do banków wynika, ?e wiele osób zaczyna zastanawia? si? jak obej?? przepisy ustawy z dnia 8 wrze?nia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w?asnego mieszkania, aby skorzysta? z dop?at.

Pieni?dze pod sto?em

Mo?liwo?? skorzystania z preferencyjnego kredytu zale?y od spe?nienia szeregu warunków - m.in. ceny mkw. mieszkania. Nie mo?e by? ona wy?sza ni? ustawowe limity. To najwi?ksza bariera w korzystaniu z dofinansowania do kredytów, gdy? wci?? rosn?ce ceny mieszka? powoduj?, ?e trudno zmie?ci? si? w ustawowych granicach. W du?ych miastach jest to praktycznie niemo?liwe - przyk?adowo, ustawowy limit dla Warszawy wynosi 4370,50 z?, podczas gdy ?rednia rynkowa cena nowych mieszka? - ok. 8 tys. z?.

Istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e ten limit b?dzie obchodzony sprzecznie z prawem, przede wszystkim w przypadku mieszka? nabywanych na rynku wtórnym.

- Umówi? si? ze sprzedaj?cym, ?e w umowie, dla potrzeb banku, wpiszemy cen? mieszkania mieszcz?c? si? w limicie, a do r?ki zap?ac? mu troch? wi?cej - mówi bez ogródek jeden z naszych rozmówców.

Osoby, które my?l? o dokonywaniu takich transakcji pod sto?em, powinny jednak pami?ta?, ?e cen? mieszkania ma prawo zweryfikowa? urz?d skarbowy.

Problemy z powierzchni?

Z pyta? czytelników wyra?nie wynika równie?, ?e nieprawid?owo?ci mog? dotyczy? tak?e podawanej przez nich powierzchni u?ytkowej domu lub mieszkania, od której zale?y mo?liwo?? skorzystania z dop?at. Taka powierzchnia b?dzie zwykle wskazana w akcie notarialnym, jednak w przypadku mieszka? kupowanych od deweloperów - w umowie przedwst?pnej.

Je?li jednak dana osoba sama buduje dom (a nie np. kupuje gotowy od dewelopera) powierzchnia jest liczona na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Z telefonów do redakcji wynika, ?e niektóre osoby licz? na dogadanie si? z architektem, który okre?li powierzchni? tak, aby mie?ci?a si? w ustawowym limicie.

Wiele osób, które zamierzaj? kupi? mieszkanie od dewelopera, pyta natomiast, czy do powierzchni u?ytkowej (a co za tym idzie - do ceny mieszkania) da?oby si? nie wlicza? balkonów, tarasów, loggii, komórek itp.

- Takie pomieszczenia nigdy nie s? wliczane do powierzchni u?ytkowej mieszkania, a ich cena jest zwykle osobno wyszczególniona w umowie - wyja?nia Ewa Barlik z J.W. Construction.

Bez mieszkania...

Ustawa przewiduje równie?, ?e aby skorzysta? z dop?at, nie mo?na by? w?a?cicielem ani wspó?w?a?cicielem mieszkania lub domu. Sytuacja mieszkaniowa kredytobiorcy oceniana jest jednak wy??cznie na dzie? zawarcia umowy kredytu - potwierdza to interpretacja Ministerstwa Budownictwa. Krótko mówi?c, po zawarciu umowy mo?na naby? mieszkanie (bez obowi?zku zwrotu dop?at), gdy? w ustawie nie wskazano takiego zakazu.

Tak? mo?liwo?? próbuj? wykorzysta? osoby, które maj? obecnie w?asne mieszkanie, ale chc? kupi? drugie, korzystaj?c z dop?at. Zamierzaj? wi?c pozby? si? na jaki? czas posiadanego lokum (np. darowa? bratu), nast?pnie podpisa? umow? kredytow?, po czym odzyska? mieszkanie (np. brat zwróci mieszkanie w drodze darowizny). Kwota dop?at b?dzie tu wy?sza ni? op?aty zwi?zane z dwukrotnym przeniesieniem w?asno?ci m.in. taksa notarialna, szczególnie je?li darowizna b?dzie dotyczy?a osoby zwolnionej z podatku od darowizn - patrz symulacja.

... i wynajmowania

Ustawowe ograniczenia dotycz? równie? najmu. Z dop?at nie mog? korzysta? nie tylko w?a?ciciele mieszka?, ale równie? najemcy. Ci ostatni mog? jednak wypowiedzie? umow? najmu w ci?gu sze?ciu miesi?cy od dnia uzyskania kredytowanego lokalu.

Potencjalni kredytobiorcy znale?li ju? sposób równie? na to ograniczenie - zamiast umowy najmu, podpisz? umow? u?yczenia lokalu. Ustawa okre?la zamkni?ty katalog wskazuj?cy, jakimi tytu?ami prawnymi do nieruchomo?ci nie mo?e dysponowa? kredytobiorca. Nie zawiera on u?yczenia mieszkania i nie ma powodu, aby stosowa? tu jak?kolwiek rozszerzaj?c? interpretacj?. Umowa u?yczenia ma jednak, w przeciwie?stwie do najmu, charakter bezp?atny. Co nie oznacza, ?e równie? tu nie b?d? nast?powa? p?atno?ci pod sto?em.

Nie wszystko do sprawdzenia

Banki przyjmuj?ce wnioski nie b?d? w stanie zweryfikowa? spe?nienia wszystkich warunków ustawowych, uprawniaj?cych do skorzystania z dop?at. W wielu kwestiach b?d? musia?y bowiem opiera? si? na o?wiadczeniach klientów.

- Decyduj?c si? na zaci?gni?cie kredytu, klienci zobowi?zani s? do z?o?enia w banku wniosku o jego udzielenie wraz z niezb?dnymi za??cznikami, które s? zarówno w postaci dokumentów (np. umowa przedwst?pna z deweloperem, akt notarialny, za?wiadczenia o wysoko?ci uzyskiwanych dochodów), jak równie? odpowiednich o?wiadcze? (dotycz?cych np. stanu cywilnego, miesi?cznych kosztów utrzymania, czy nieposiadania praw w?asno?ci do jakiejkolwiek nieruchomo?ci) - mówi Marek K?uci?ski, rzecznik prasowy PKO BP.

Bank nie ma podstaw ani obowi?zku sprawdzania prawdziwo?ci tre?ci sk?adanych o?wiadcze? - sk?adaj?c je klienci ponosz? pe?n? odpowiedzialno?? za zawarte w nich tre?ci - dodaje.

POSTULUJEMY
Ministerstwo Budownictwo powinno jak najszybciej znowelizowa? ustaw?, tak aby dost?pno?? do preferencyjnych kredytów by?a wi?ksza - w szczególno?ci nale?y urealni? ustawowy limit ceny mieszkania, uprawniaj?cy do skorzystania z dop?at, na poziomie zbli?onym do cen rynkowych. Wyeliminowa?oby to przynajmniej cz??? prób obchodzenia ustawy.

Ewa Usowicz (Gazeta Prawna/20.02.2007, godz. 05:00)

< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB